74P/Smirnova-Chernykh

Large Version
2018 May 05 20:58-23:04 UT, 24x300s,300 mm reflector (f/4),ATIK 16HR + IR-blocking filter,Dortmund,Germany
© 2018 Thorsten Zilch

back...