74P/Smirnova-Chernykh

Large Version
2016 November 28 23:50 UT, 18x 5min, Newton 16" f/2.5, SBIG 8300M
© 2016 Roland Fichtl

back...