74P/Smirnova-Chernykh

Large Version
2017 January 19 16:29 UT, 35x15 sec, f=1200, F/4, Pentax K-3, Stepnoye, Russia
© 2017 Mikhail Maslov, Novosibirsk, Russia

back...