65P/Gunn

2010 July 15 05.30 UT Newton 10" f/5, Canon EOS 500, taken from Bangalore, India
© 2010 Nikolas Hericks

back...