45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova

2011 October 15 04:14-04:31 UT, 35x30s,80mm Triplet-APO f/7,ATIK314LC + IR-filter,Dortmund,Germany
© 2011 Thorsten Zilch

back...