375P/Hill

Infobox:
2019 March 31
22:20 UT, 15x 5min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 February 27
22:25 UT, 3x 5min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 February 26
21.19 UT, 33x80sec.12"/4 ASI 1600
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 February 23
23.08 UT, 45x75 sec.12"/4 ASI 1600
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 February 08
02:18:47 UT, 1380s exp. (23x60s), 0.7-m (f/4) L + CCD PL47-10 FLI + R filter, 0.95"/pixel. m1=17.5, Coma 7", DC S8. Star-like inner coma. Tail 32" long in p.a. 280 deg., slightly curved CCW.
Alexander Baransky, Kyiv comet station (MPC 585), Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...