C/2021 E3 ZTF

2022 June 30 11h50m (exp 2 mins) 14" C14 F3.9+ ST2000XM + Showa 20E Taipei Taiwan
© 2022 Young Chiech Tsao

back...