76P/West-Kohoutek-Ikemura

Infobox:
2019 October 26
1.20 UT, 23x100sec. 8"/2 RASA ASI 1600
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 January 24
21.28 UT 12" Newtonian f=4.8, 40 x 30 sec. SXVH-9 CCD
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 December 15
22.29 UT Newton 200/800 Platinum K402ME 11 x 60 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1994 January 12
18:59 UT, 171/200/257mm Schmidtkamera, 6 min. auf TP 2415 hyp, Koma 0,5min. , Stickelberg/NÖ, Helligkeit: 14,2
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1994 January 12
19:20 UT, 171/200/257mm Schmidtkamera, 6 min. auf TP 2415 hyp, Koma 0,5min. , Stickelberg/NÖ, Helligkeit: 14,2
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1994 January 08
20cm F/5 Newton 45min TP2415 Amateursternwarte Schönebeck
Uwe Wohlrab, Marcus Richert, Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1993 December 20
19:34 – 19:49 UT, FFC f=500mm f/3,5, TP 2415 hyp
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1993 December 18
20:57 UT, 171/200/257mm Schmidtkamera, 6 min. auf TP 2415 hyp, Koma 0,5min. , Komet bei Aldebaran, Ebenwaldhöhe/NÖ, Helligkeit: 12,5
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1993 December 18
23:25 – 23:50 UT, 8" Schmidtkamera f/1,5, 6 min. auf Ektagraphic HC hyp, Koma 2,5min. , Helligkeit: 12,5/13,0
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1993 December 11
21:00 UT, 8" Schmidtkamera f/1,5, 6 min. auf TP hyp, innere Koma 70", äußere Koma 2min. nach Westen, Helligkeit: 12,0/12,5
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...