74P/Smirnova-Chernykh

74P/Smirnova-Chernykh
2008 February 09   21.14 UT Newton 200/800 Platinum XL 1 x 1 bin. 2 x 300 sec.
© 2008 Stefan Beck