36P/Whipple

Infobox:
2019 August 28
20:48 UT, 6x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 22
23h08 UT, 6x300s, 16" Ritchey Chrétien F/6.3, Sbig STL1001e, Saint Jacques sur Darnetal, France
Vauquelin Bruno, Saint Jacques sur Darnetal, France

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 22
23h08 UT, Gif animation , 6x300s, 16" Ritchey Chrétien F/6.3, Sbig STL1001e, Saint Jacques sur Darnetal, France
Vauquelin Bruno, Saint Jacques sur Darnetal, France

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 September 30
02:47 - 04:53 UT, 111 minutes exp. , coma: 11.5", tail: 21.5" in PA261, IR/UV filter 12" SCT f-5.65+ CCD ST10XME centered on comet
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 September 30
02:47 - 04:53 UT, 111 minutes exp. , coma: 11.5", tail: 21.5" in PA261, IR/UV filter 12" SCT f-5.65+ CCD ST10XME centered on star
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2003 September 27
2003 Sep. 27.04 UT. 2x180 sec. 340/1100 + CCD.
Michael Jäger und Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...