334P/NEAT

Infobox:
2017 May 17
20.21 UT, 4x300sec.12"/4 G3-16200 2x2 bin
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 April 03
22:25:50 UT, 1560s exp. (26x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=17.9, Coma 12", DC 5. Tail 20" long in p.a. 248 deg., curved CW. Kyiv comet station (MPC 585)
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 February 28
02:55:24 UT, 240s exp. (4x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=18.2, Coma 7", DC 3. Comet close to star. Kyiv comet station (MPC 585)
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 February 17
10:32 UT, 2x600s, 11" SCT f/6.4, STF-8300M,
Mike Olason, Denver Colorado

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 April 03
05:01 UT, 1x900s, 11" SCT f/6, STF-8300M,
Mike Olason, Denver Colorado

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 March 11
06:40 UT, 2x900s, 11" SCT f/6, STF-8300M, P/2016 A4 Neat = P/2001 F1 Neat,
Mike Olason, Denver Colorado

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...