C/2019 Y4 ATLAS

2020 May 17 ANIMATION, 21.14 - 23.44 UT, 110x15sec, C11 1760mm, ZWO ASI 178mono, Leopoldshöhe Oliver Schneider
© 2020 Oliver Schneider

back...