C/2019 N1 ATLAS

Infobox:
2020 January 02
03.42 - 04.37 UT, 12 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 December 29
04.10 - 05.06 UT, 12 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 October 14
18.18 - 20.09 UT, 36 x 2 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 October 12
19:05:41 UT, 2280s exp. (38x60s), 0.7-m (f/4) L + CCD PL47-10 FLI + R filter, 0.95"/pixel. m1=17.4, Coma 9", DC 4. Tail 15" long in p.a. 49 deg.
Alexander Baransky, Kyiv comet station (MPC 585), Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 September 20
19.48 - 21.33 UT, 20 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 September 18
20.44 - 21.34 UT, 13 x 2 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 September 04
19.15 - 21.16 UT, 23 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 22
21.41 - 23.37 UT, 21 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 08
22:42 UT, 3x 3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 01
21.22 - 22.18 UT, 9 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 July 25
22:27 UT, 5x 2min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 July 20
20.25 UT, 20x90sec.12"/4 ASI 1600
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 July 20
20.25 UT, 20x90sec.12"/4 ASI 1600 GIF
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...