C/2019 L3 ATLAS

Infobox:
2020 September 08
00.33 - 01.25 UT, 20 x 2 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 September 06
22h00 UT, 8x120s, 0.4m Ritchey Chrétien, Sbig STL1001e, France
Vauquelin Bruno, France

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 August 24
00.10 - 00.46 UT, 8 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 August 21
00.48 - 01.34 UT, 10 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 August 19
22.35 UT, 12x100sec.11"/2.2 RASA QHY600
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 August 19
22.35 UT, 6x100sec.11"/2.2 QHY600
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 August 17
23:00 UT, 5x3min, 16" f/3.3, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 July 31
01.23 - 02.03 UT, 9 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 July 29
23h06 UT, 9x300s, 16" Ritchey Chrétien, Sbig STL 1001e, France
Vauquelin Bruno, France

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 July 29
23.24 - 00.18 UT, 12 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 July 22
00:05 UT, 10x5min, 16" f/3.3, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 July 21
23.47 - 00.27 UT, 9 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 July 13
00.19 - 01.03 UT, 17 x 2 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 July 07
00.23 - 01.19 UT, 36 x 1 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 July 04
00.21 - 01.09 UT, 31 x 1 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 June 21
23:28-23:58 UT, 25cm F/3.3 Deltagraph + Fuji XT20 30x30s ISO 12800 Schweinitz
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 June 21
23:29-00:04 UT, Fuji XH1+2/200 Blende 2.8 26x40s ISO 6400 Schweinitz
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 June 20
10:33 UT, Planewave 510mm CDK f/4,5, FLI PL11002M, 300s, T 16,2 mag, N 16,6 mag (10"-Box 16,50 mag), Afroh 2603, Mayhill, New Mexico
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 June 02
00.21 - 01.21 UT, 36 x 1 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 April 28
01.43 - 02.27 UT, 10 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 April 16
02.05 - 02.50 UT, 10 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 March 26
03.08 - 03.44 UT, 8 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 January 20
18.08 - 19.08 UT, 13 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 January 16
17:58 UT, 3x5min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2020 January 01
18.08 - 19.08 UT, 13 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 December 04
18.43 - 19.36 UT, 21 x 2 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 November 18
17.48 - 18.56 UT, 13 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 November 05
17.48 - 19.34 UT, 23 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 October 31
17.11 - 19.04 UT, 24 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 31
21:15 UT, 4x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 25
05:39 UT, Planewave 510mm CDK f/4,5, FLI PL11002M, 300s, T 18,6 mag, N 18,6 mag (10"-Box 18,55 mag), Mayhill, New Mexico
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 23
19.38 - 21.43 UT, 27 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 08
22.11 - 23.52 UT, 22 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 July 31
22:03 UT, 4x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 July 05
22:50 UT, 6x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 June 29
22.26 UT, 11x100sec.12"/4 ASI 1600
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...