C/2018 A3 ATLAS

Infobox:
2018 June 04
20:33:40 UT, 1140s exp. (19x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=16.8, Coma 14", DC S6. Tail 25" long in p.a. 135 deg. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 May 31
20:36:51 UT, 1140s exp. (19x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=16.8, Coma 16", DC S6. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 May 30
21:28:17 UT, 720s exp. (12x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=17.0:, Coma 13", DC 5. Haze. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 May 12
06:08 UT, Planewave 17" CDK f/4,5, FLI PL6303E, 300s, T 16,8 mag, N 17,2 mag (10"x10"-Box: 17,12 mag), Schweif 10" PA 120°, Afroh 374, Mayhill, New Mexico
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 May 11
22.50 UT, Newton 200/570 ATIK 383L 1 x 300 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 May 07
22.02 - 23.04 UT, 23 x 120s ISO1600, TSAPO100Q (100x580mm), CanonEOS 700da, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 April 21
21:13:07 UT, 660s exp. (11x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=16.7, Coma 13", DC S8. Thin straight tail 40" long in p.a. 142 deg. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 April 19
20.11 UT, 10x130sec.12"/4 ASI 1600 2x2
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 April 18
02.04 - 02.25 UT, 6 x 240s ISO1600, TSAPO100Q (100x580mm), CanonEOS 700da, Köditz
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 April 15
05:30 UT, Planewave 510mm CDK f/4,5, FLI PL11002M, 300s, T 16,7 mag, N 16,9 mag (10"-Box 16,96 mag), Afroh 429, Mayhill, New Mexico
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 April 08
06:18 UT, Planewave 510mm CDK f/4,5, FLI PL11002M, 300s, T 16,7 mag, N 16,8 mag (10"-Box 16,86), Koma 8", Mayhill, New Mexico
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 April 08
22:55:43 UT, 1200s exp. (20x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=16.9, Coma 13", DC S8. Tail 1 min. long in p.a. 150 deg. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 March 21
22h31 UT, 15x120s, 406mm Ritchey Chrétien, Sbig STL 1001e, Saint Jacques sur Darnetal - France
Vauquelin Bruno Saint Jacques sur Darnetal- France

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 March 13
00.18 UT, 7x100sec.12"/4 ASI 1600 2x2
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 March 10
08:26 UT, Planewave 17" CDK f/4,5, FLI PL6303E, 300s, T 17,0 mag, N 16,9 mag (10"x10"-Box: 17,31 mag), Afroh 339, Mayhill, New Mexico
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 February 18
22:35 UT, 5x 3min, 16" f/2.5, CDS-5D, ISO3200
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 February 10
08:37 UT, Planewave 510mm CDK f/4,5, FLI PL11002M, 300s, T 17,7 mag, N 17,7 mag, Afroh 265, Mayhill, New Mexico
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 February 07
02:19:19 UT, 1560s exp. (23x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=17.0, Coma 15", DC 6. Short coma-shaped tail curved CW in p.a. ~ 222 deg. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...