C/2009 U3 Hill

Infobox:
2010 March 07
18:41 UT, 15 min., 12"SCT f/5.6, CCD ST10XME clear-filter, 16.20 mag, coma: 2min. 00"
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 March 04
18:44 UT, 10 min., 12"SCT f/5.6, CCD ST10XME clear-filter, 16.47 mag, coma: 1min. 30"
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 March 03
18:02 UT, 37 min., 12"SCT f/5.6, CCD ST10XME clear-filter, 16.54 mag, coma: 1min. 30"
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 March 02
18:12 UT, 19 min., 12"SCT f/5.6, CCD ST10XME clear-filter, 16.54 mag, coma: 1min. 30"
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 February 16
17:35 - 18:07 UT, 12"SCT f/5.65, CCD ST10XME clear-filter, 16.57 mag, coma: 32", tail: 26" in PA 69
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 January 26
17:38 UT, 64 min., 12"SCT f/5.6, CCD ST10XME clear-filter, 17.17 mag, coma: 24"
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 January 16
19.11 UT, 8" f=2.8 ASA Astrograph 4x240 sec.., SXVH-9 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 January 12
20:51 UTC, C14 f/7.4, 120 sec. Clear, (c) Bradford Robotic Telescope (Michael Hauss)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 January 02
19:32 UT, 28 min., 12"SCT f/6.5, CCD ST10XME clear-filter, 17.99 mag, coma: 11"
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 January 02
19:32 UT, 28 min., 12"SCT f/6.5, CCD ST10XME clear-filter, 17.99 mag, coma: 11"
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 December 19
21:55 UTC, C14 f/7.4, 120 sec. Clear, (c) Bradford Robotic Telescope (Michael Hauss)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 December 17
20:38 UT, 55 min., 12"SCT f/6.5, CCD ST10XME clear-filter, 17.81 mag, coma: 8", tail: 33" in PA165
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 December 17
20:38 UT, 55 min., 12"SCT f/6.5, CCD ST10XME clear-filter, 17.81 mag, coma: 8", tail: 33" in PA165
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 December 10
21:24 UTC, C14 f/7.4, 120 sec. Clear, (c) Bradford Robotic Telescope (Michael Hauss)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 December 06
22:30 UTC, C14 f/7.4, 120 sec. Clear, (c) Bradford Robotic Telescope (Michael Hauss)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...