C/2007 N3 Lulin

Infobox:
2010 March 11
18:23 UT, 120 min., 12"SCT f/5.65, CCD ST10XME clear-filter, 18.53 mag, coma: 10", tail: 15 min. 30" in PA 81.5
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 March 07
19:38 UT, 21 min., 12"SCT f/5.65, CCD ST10XME clear-filter, 18.63 mag, coma: 10", tail: 6 min. 30" in PA 80
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 February 16
19:39 - 20:09 UT, 12"SCT f/5.65, CCD ST10XME clear-filter, 18.28 mag, coma: 14", tail: 9 min. 20" in PA 82
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 February 07
19:56 UT, 35 min., 12"SCT f/5.65, CCD ST10XME clear-filter, 18.16 mag, coma: 20", tail: 9'12" in PA 82.4
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 January 12
22:17 UTC, C14 f/7.4, 120 sec. Clear, (c) Bradford Robotic Telescope (Michael Hauss)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 December 19
23:51 UTC, C14 f/7.4, 120 sec. Clear, (c) Bradford Robotic Telescope (Michael Hauss)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 December 18
01:51 UT, 14 min., 12"SCT f/6.5, CCD ST10XME clear-filter, 16.67 mag, coma: 16", tail: 13' in PA 86.5
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 21
19:53-20:33 UT, 60x30 sec. Refractor 130mm f=484mm, CCD SBIG ST237A.
Wolfgang Vollmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 20
21:46 UT, 10"Newtonian F=1.5m 370s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 13
20.35 UT Newton 130/650 mm f/5, 4x2min, Meade DSI PRO II CCD
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 11
20:05 UT, 60 min., 12"SCT f/6.532, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 10
19:40 20:06 UT, 6 x 300sec, CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 10
20h47UT 10"Newtonian F=1.5m 126s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 09
20:27 20:54 UT, 5 x 60sec je RGB, CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 09
20:01 20:25 UT, 15 x 60sec, CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 02
6 degrees nearby the moon, 20:20 20:56 UT, 4 x 180sec je RGB, CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 April 02
6 degrees nearby the moon, 20:07 20:14 UT, 3 x 180sec, CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 31
19:32 - 19:49 UT, 28 x 30 sec., Lichtenknecker FFC, f=500 mm, f/3,5, ST8-XME
Mark Emmerich/Sven Melchert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 31
19:38 UT, 8"-SCT, f=1260mm, Sony A700, 16 x 30sec (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 31
19:38 UT, 10 min., 12"SCT f/7, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 30
19h29UT 6"Newtonian F=0.9m 482s 400 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 30
20:05 - 20:37 UT, 7 x 300sec., CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 29
06.19 UTC, 2x90sec, 14" f/3.8, CCDV+R
Stefan Karge

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 29
20h25UT 3.2"Newtonian F=0.45m 314s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 28
20.15 UT 8" f2.8 ASA Astrograph, f = 570 mm, L = 2 x 300 sek., RGB je 1 x 180 sek. (2x2), ST-10XME
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 24
19:28 UT, 8"-SCT, f=1260mm, Sony A700, 8 x 30sec (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 24
19:37 UT, 2min, 12"SCT f/7.0, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 24
20h38UT 4"Schmidt-Newtonian F=0.5m 359s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 21
20.10 UT Astrograph 140mm f= 400, 5 x 70 sec.CCD SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 21
21.38 UT Zeiss Sonnar 135mm Canon 300D 5 x 3 min. 800 ASA
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 21
20.52 UT Newton 200/800 Platinum XL CCD 5 x 2 min.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 21
19.72 UT Newton 200/800 Platinum XL CCD 20 x 1 min.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 20
19h39 UT 10"Newtonian F=1.5m 292s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 20
21:00-22:00 UT, Newton D300 F1600mm, 4min. SBIG ST7 CCD
Manfred Chudy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 20
19:51 UT, 8"-SCT, f=1260mm, Sony A700, 16 x 30sec (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 20
21:12 - 23:03 UT, 22 x 300sec., 80mm Triplet-APO f/7 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 19
20h14UT 10"Newtonian F=1.5m 389s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 19
19:54 UT, 8" f2.8 ASA Astrograph, f = 570 mm, L = 2 x 300 sek., RGB je 1 x 180 sek. (2x2), ST-10XME
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 19
20:43 21:31 UT, 10 x 300sec, CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 19
21:45 UT, 10min, 12"SCT f/7.0, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 18
23:16 UT, ikon 200mm, 150 sec RGB, (c) Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 17
21:13 UT, 20min, 12"SCT f/7.0, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 17
19:44 UT, 8"-SCT, f=1260mm, Sony A700, 8 x 30sec (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 17
20:35 UT, 8"-SCT, f=1260mm, Sony A700, 8 x 30sec (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 17
19:31 - 20:01 UTC, 12.9mag 14" f=5.8 C14, RGB je 8 x 60 sec.,ST8XME 2x2bin CCD
Bernd Thinius

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 17
19:05 UT 8f2.8 ASA Astrograph, f = 570 mm, L = 1 x 300 sec., RGB je 1 x 60 sek. (2x2), ST-10XME
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 17
21h06UT 10"Newtonian F=1.5m 410s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 17
Newton D300 F1600mm, SBIG ST7 CCD
Manfred Chudy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 16
21:01 UT Nikon 200mm, 120 sec RGB, (c) Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 13
19:22 UT 8"-SCT, f=1260mm, Sony A700, 8 x 30sec (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 13
19:50 UT 8"-SCT, f=1260mm, Sony A700, 8 x 30sec (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 13
22:22 UT, 28min, 12"SCT f/7.0, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 13
20:49 21:05 UT, nearby NGC 2420, 4x300sec, CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 11
19:03 UT, 1min, 12"SCT f/7.0, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 04
GSO Newtonian f=5, 64 x 60sec. Canon EOS 300Da 3200 ASA
Christoph Rollwagen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 03
20:01 UT 8" f2.8 ASA Astrograph, f = 570 mm, L = 6 x 120 sek.,RGB je 6 x 60 sek. (2x2), ST-10XME
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 03
.927 UT, 25cm f/3.3 Deltagraph, 2 min., Fuji Provia 400 Film
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 02
00:34 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, (c) Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 02
Newtonian 200/800 6 x 600 sec. Canon EOS 350Da, UHC-S filter, guiding on the comet
Ulrich Teschke

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 02
22:35 22:55 UT, 10x120sec, CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 02
3 x 120 sec. Zeiss-Sonnar 180mm f=4 + 1.4 Teleconv., Canon 450D 1600 ASA
Ingo Janiszczak

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 02
2 x 120 sec. Sigma-Tele 300mm f=4, Canon 450D 800 ASA
Ingo Janiszczak

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 02
23:02 - 23:37 UT, 5x120sec. each RGB, CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 01
01:09 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, (c) Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 01
21:20 UT Vixen ED 80/600Sf + 0,66x Reducer, f = 400 mm, 5 x 120 sek., Canon EOS 30D
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 01
21:20 UT Vixen ED 80/600Sf + 0,66x Reducer, f = 400 mm, 14 x 120 sek., Canon EOS 30D
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
22.00 UT, 5,6"/2.9 Astrograph 210 sec., CCD Sigma 6303
Michael Jaeger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
21:25 UT Vixen-Newton 130/650 mm f/5, 4x120sec, Canon EOS 400D
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
23:09 UT lens 55 mm f/5.6, 90sec, Canon EOS 400D
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
22:06 bis 22:47 UT, Lichtenknecker FFC, 520mm, f/2.7, 40 x 60 sec. Canon EOS 20Da 1600 ASA
Peter Stättmayer

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
22.50 UT, 5,6"/2.9 Astrograph L 3 x 210 sec., CCD Sigma 6303
Michael Jaeger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
21:27 - 21:45 UT, Fujichrome Provia 400X, Deltagraph 25cm f=3.3
Albert Junger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
23.40 UT Newton 200/800 Canon 300D 10 x 60 sec. 1600 ASA
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
23.30 UT Newton 200/800 Canon 300D 5 x 60 sec. 800 ASA
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
22.55 UT Zeiss Sonnar 135mm Canon 300D 5 x 2 min. 1600 ASA
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
23.10 UT Zeiss Sonnar 135mm Canon 300D 3x2min 800 ASA
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
21.49 UT 50mm lens Canon 300D 3 min. 800 ASA
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 28
21.71 UT Newton 200/800 Platinum XL CCD 19 x 1 min.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 27
20:20-21:58 UT, Megrez 88 Refractor 400mm/f/4,5 11x180sec. Canon 450D 1600asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 27
02:25 UT Canon EF 200/2.8L, f = 200 mm, 9 x 120 sec., Canon EOS 30D
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 26
0:37 - 0:57 UT, Lichtenknecker FFC, 520mm, f/2.7, 20 x 60 sec. Canon EOS 20Da 1600 ASA
Peter Stättmayer

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 26
20:27-21:13 UT, Megrez 88 Refractor 400mm/f/4,5 14x180sec. Canon 450D 1600asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 25
1.30 - 3.00 UT, Nikon 480mm(dig) 40x90 sec, Canon EOS 20D, 1600 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 25
0.30 - 3.00 UT, Nikon 480mm(dig) 120 sec, Canon EOS 20D, 1600 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 25
20:50-21:40 UT, Megrez 88 Refractor 400mm/f/4,5 14x180sec. Canon 450D 1600asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 24
23:03-23:52UT, Megrez 88 Refractor 400mm/f/4,5 14x180sec. Canon 450D 1600asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 24
19:10 UT, Sternwarte Calden Refractor D200mm F3000mm
Manfred Chudy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 24
02h21UT 10"Newtonian F=1.5m 326s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 24
02h40UT 45mm Sonnar F=0.18m 367s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 24
21:17-23:56 UT, 41 x 3 min. Megrez 88 Refractor 400mm/f/4,5 Canon 450D 1600ASA
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 23
00:00-00:50UT, Megrez 88 Refractor 400mm/f/4,5 15x180sec. Canon 450D 1600asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 23
23:00-23:47UT, Megrez 88 Refractor 400mm/f/4,5 13x180sec. Canon 450D 1600asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 22
1.00 - 03.30 UT, Nikon 480mm(dig), 120 sec, Canon EOS 20D, 1600 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 22
1.00 - 03.30 UT, Nikon 480mm(dig), 120 sec, Canon EOS 20D, 1600 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 22
1.00 - 03.30 UT, Nikon 480mm(dig), 120 sec, Canon EOS 20D, 1600 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 22
1.00 - 03.30 UT, Nikon 480mm(dig), 120 sec, Canon EOS 20D, 1600 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 22
00:21-00:50UT, Megrez 88 Refractor 400mm/f/4,5 10x180sec. Canon 450D 1600asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 22
3.30 UT, Tamron 35mm f 3,5 180 sec, Canon EOS 20D, 800 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 22
3.30 UT, Tamron 35mm f 3,5 180 sec, Canon EOS 20D, 800 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 20
00:40 UT, Lichtenknecker FFC, 520mm, f/2.7, 15 x 60 sec. Canon EOS 20Da 1600 ASA
Peter Stättmayer

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 19
00.00 - 01.00 UT, 8" f=4 Newtonian, 21 x 130 sec., Canon EOS 5D Mark II 800 ASA
Jens Hackmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 19
00.00 - 01.00 UT, 8" f=4 Newtonian, 21 x 130 sec., Canon EOS 5D Mark II 800 ASA
Jens Hackmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 19
Animation
Jens Hackmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 18
5.6" f=2.9 Astrograph, 3 x 120 sec., Sigma 6303 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 18
01.10 UT, Refractor Borg 4" f = 640mm, 22 x 60s, SXV-H9C
Reiner Guse

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 18
00:15 UT Canon EF 200/2.8L , f = 200 mm, 10 x 120 sec, Canon EOS 30D
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 18
22:54 UT, 8"-SCT, f=1260mm, Sony A700, 8 x 30sec (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 18
02.07 - 02.37 UT, 12 x 60 sec. Refractor Bresser Champ 80/400 mm, Canon EOS 40D 1600 ASA
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 18
00.16 - 00.20 UT, 1 x 120 sec. 2 x 90sec. Refractor Bresser Champ 80/400 mm, Canon EOS 40D 1600 ASA
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 18
00.16 UT, 1 x 120 sec. Refractor Bresser Champ 80/400 mm, Canon EOS 40D 1600 ASA
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 15
00.27 - 01.13 UT Canon EOS 40D 800 ASA 57 x 20 sec. Refractor Bresser Champ 80/400
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 15
02.51 - 03.47 UT Canon EOS 40D 800 ISO 29 x 60 sec. Newtonian 800/960 IDAS LPSII Filter
Oliver Aders

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 06
05.03 UT, 135mm lens f=5.6 120 sec. Canon EOS 40D 400 ASA
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 06
05.27 UT, 135mm lens f=5.6 120 sec. Canon EOS 40D 400 ASA
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 05
04.10 UT, 8" f=2.8 ASA Astrograph, 2x240 sec. Sigma 6303 CCD
Michael Jaeger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 05
04.00 - 04.10 UT, 8" f=2.8 ASA Astrograph, L 2x240 sec. RGB 130/130/140 sec. Sigma 6303 CCD
Michael Jaeger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 05
04:25 UT 8" f2.8 ASA Astrograph, f = 570 mm, L = 4 x 60 sec, RGB 4 x 60 sec. (2x2), ST-10XME
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 05
04:25 UT 8" f2.8 ASA Astrograph, f = 570 mm, L = 4 x 60 sec, RGB 2 x 60 sec. (2x2), ST-10XME
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 03
05:13 UT, LX200/12" SCT f=7, 3 min. ST10XME CCD
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 31
5.14 UT 20" /F3 Hypergraph, 10x100 sec. Canon 450D 800 asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 31
5.14 UT 20" /F3 Hypergraph, 10x100 sec. Canon 450D 800 asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 30
12" Newton f/4,8 + SXV-H9 CCD, 6 x 120 sec.
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 26
5.51 - 6.02 UT, 11 images x 15, 1 x 20, 1 x 25, 2 x 30, 3 x 45 , 2 x 35 sec. Canon EOS 40D, 1600ASA, Meade SC 16"
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 26
5.16 UT 20" /F3 Hypergraph, 10x100 sec. Canon 450D 800 asa
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 23
04:43 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, Copyright Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 22
05h35UT 4"Schmidt-Newtonian F=0.5m 259s 800ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 21
04.51 UT, Refractor 100/1000 mm, Canon EOS 40D 1600 ASA 2 x 60 sec.
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 19
04.34 UT, 8" f=2.8 ASA Astrograph, LRGB L=2 x 180 sec. RGB 3 x 80 sec., SXV-H9 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 13
9 x 60 + 3 x 90 sec. Canon EOS 400D 200mm tele lens
Ludwig Reil

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 10
6.04 UT, Refractor 100/1000 mm, EOS 40D, 1250 ASA, 25 sec.
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 10
6.10 - 06.22 UT, Refractor 100/1000 mm, EOS 40D, 1250 ASA, 20 x 25 sec.
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 September 02
19.37 UT, 8" f=2.8 ASA Astrograph, 2 x 240 sec., SXV-H9 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 August 06
21:09 UT, 8"-SCT, f=2000mm, 8 x 20 sec, Sony A700 (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 July 28
22h01UT, 10" Newton F=1.5m 185s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 July 27
01:42 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 July 13
23h06UT 10"Newton F 1.5m 93s 1600ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 July 01
00.50 UT, Schmidt-Newton 8" f=812 mm, 10x30sec, Meade DSI PRO II CCD
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...