C/2006 VZ13 LINEAR

Infobox:
2007 July 22
21.25 UT 8" f=2.75 ASA Astrograph, Canon 300D, 2 x 90 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 22
23.20 UT Schmidt-Cassegrain 254/840 Meade DSI, 4 x 30 sec., mosaic
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 22
22.06 UT, ASA Astrograph 8" f/2.8, LRGB, Sigma 1603 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 19
20.58 UT, (16+17+23)x40 s, C11@F10 on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E@-15C, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 17
20.14 UT, 91x40 s, C11@F10 on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E@-16C, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 16
00.06 UT 12" f=4.8 Newtonian 30 x 30 sec. SXV-H9 CCD
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 16
20.08 UT, 61x40 s, C11+Celestron reducer on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E@-16C, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 15
23.50 UT Schmidt-Cassegrain 254/840 Meade DSI, 20 x 30 sec.
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 14
21.15 UT Newtonian 16" f=5, Canon EOS 300D, 9 images
Thomas und Claudia Winterer

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 14
21.47 UT Newton 200/800 Canon 300D 800 ASA, 5 x 60 sec..
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 13
23.02 UT Celestron 8" f=4, ST5 CCD
Jürgen Linder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 12
22.20 UT ASA Astrograph 8" f/2.7 Sigma 1603 CCD, 8 x 90 L + RGB 50:50:50 sec.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 12
20.06 UT, 91x40 s, C11+Meade reducer on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E@-18C, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 12
20.06 UT, 91x40 s, C11+Meade reducer on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 10
ASA Astrograph 8" f/2.7 Sigma 1603 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 10
20.08 UT, 35x60 s, C11+Celes.reducer on Marcon MB-50, CCD DTA Chroma 260E, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 10
20.08 UT, 35x60 s, C11+Celestron reducer on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 07
21.20 UT ASA Astrograph 8" f/2.7 Sigma 1603 CCD, 5 x 90 L + RGB 60:60:60 sec.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 07
00.25 UT Cometcatcher 140/500, Canon EOS 350D, 800 ASA, 86 sec.
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 July 07
23.10 UT Refractor 4" f=900mm, Canon EOS 300D modified, 5 x 140 sec.
Christian Overhaus

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 June 09
21.50 UT ASA Astrograph 8" f/2.7 Sigma 1603 CCD, 4 x 200 L + RGB 60:70:70 sec.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...