C/2006 M4 SWAN

Infobox:
2006 December 22
18.49 UT Newton 200/800 Platinum K402ME 24 x 30 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 December 15
17.20 UT Schmidt-Cassegrain 254/840 Meade DSI, 10 x 30 sec.
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 November 18
17.26 UT Hypergraph 20" f/3, 2 X 1 min. Canon EOS 350D (modified)
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 November 16
20.39 UT Newton 150/600 EOS 300D 10 x 120 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 November 09
17.34 UT Hypergraph 20" f/3, 10 x 1 min. Canon EOS 350D (modified)
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 30
Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 30
.765 UT, Hypergraph 20" f/3, 2 x 30 sec. Canon EOS 350D
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 30
17.04 UT, 22x60 s, C11+Celestron reducer on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 29
18.45 UT ASA Astrograph 8" f/2.7 120:40:40:40 LRGB, Sigma 1603 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 27
17.55 UT Newton 150/600 EOS 300D 4 x 240 sec., 1 x 130 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 27
Newton 150/600 EOS 300D
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 27
Sonnar 4/300 Blende 5.6 5min Fuji Provia 400 Amateursternwarte Schönebeck
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
17.45 UT ASA Astrograph 8" f/2.7 6 x 120 sec. Sigma 1603 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
19.39 UT Newton 200/800 Platinum K402ME 4 x 120 + 2 x 180 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
20.23 UT Zeiss Sonar 135mm Canon EOS 300D 4 x 120 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
17.54 UT Refractor 4" f=560mm, L 12min. RGB 24min.
Bernhard Hubl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
18.45 UT ASA Astrograph 8" f/2.7 120:40:40:40 LRGB, Sigma 1603 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
19.30 UT Nikon 480mm f=2.8, 90 sec. 800 ASA Canon 20D
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
800 ASA Canon 20D
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
17.55 UT Newton 150/600 EOS 300D 5 x 240 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
19.52 UT Zeiss Sonnar 135mm Canon EOS 300D 1 x 240 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 26
Canon 20D 800 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 25
18.21 UT 200mm f=4.0, 1453 sec. 1600 ASA Canon 20D
Christoph Rollwagen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 25
18.30 UT Nikon 480mm f=2.8, 80 sec. 800 ASA Canon 20D
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 25
17.45 UT ASA Astrograph 8" f/2.7 LRGB 90 30:30:30 sec. SXV-H9
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 25
18.25 UT Newton 150/600 EOS 300D 5 x 240 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 25
18.45 UT Nikon 480mm f=2.8, 80 sec. 800 ASA Canon 20D
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 25
17.21 UT, 22x60 s, C11@F10 on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 24
19.39 UT, 109x40 s, C11+Meade reducer on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 20
18.05 UT Canon EF 2.8/200L EOS 300D 7 x 180 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 17
18.40 UT Nikon 300mm f/2.8, 105 sec. 800 ASA Canon 20D
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 17
18.50 UT Newton 150/600 EOS 300D 7 x 240 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 16
18.47 UT Newtonian 105/440, 10 x 2 min. Canon EOS 350D
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 16
18.25 UT Refractor 102/500 f/5, 12x42,4 sec., Meade DSI CCD-Kamera
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 16
18:14 - 19:22 UT, R:G:B = 4:5:4 x 300sec., CZJ 300mm f/5.6 + ATIK16HR + IR-cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 16
.760 UT, 180mm lens f/2.8, 4x90sec., Canon EOS 350D
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 16
18.35 UT, 54x30 s, C11+Celestron reducer on Marcon MB-50, FLI Maxcam CM-9E, Rome, Italy
Fabrizio Montanucci, Rome, Italy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 15
18.20 - 19.44 UT Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 15
18.20 UT Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 15
18.58 UT Newtonian 105/440, 10 x 2 min. Canon EOS 350D
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 15
Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD, nucleus comparison
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 15
18.26 UT Newton 200/800 Platinum K402ME 3 x 60 + 4 x 60 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 12
18.09 UT ASA Astrograph 8" f/2.7 12 x 120 sec., FLI Max Cam 3200
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 12
18.15 UT Refractor 102/500 f/5, 12x60 sec., Meade DSI CCD-Kamera
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 11
18.10 UT Schmidtcamera 10" f=380 mm. 2 x 180 L, RGB each 60 sec.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 11
18.10 UT Newton 150/600 EOS 300D 9 x 90 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 11
17.39 UT Refractor 4" f=560mm, L 11min. RGB 22min.
Bernhard Hubl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 10
17.50 UT Schmidtcamera 10" f=380 mm.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 10
19.01 - 19.45 UT Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 08
18.50 UT Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 08
Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD, animation
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 08
18.20 UT Refractor 102/500 f/5, 8x60 sec., Meade DSI CCD-Kamera
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 08
18.36 - 19.13 UT Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD, animation
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 08
18.36 - 19.13 UT Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 08
18.36 - 18.41 UT Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 08
04.02 UT Hypergraph 20" f/3, 16 x 45 sec. Canon EOS 350D, moonlight
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 07
20.32 UT Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 06
17.50 UT Schmidtcamera 10" f=380 mm.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 October 05
03.41 UT Hypergraph 20" f/3, 6 x 45 sec. Canon EOS 350D
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 30
03.05 UT Schmidtcamera 10" f=380 mm., 2 x 130 L RGB 60:60:70 Sigma 1603ME CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 28
03.10 UT Schmidtcamera 10" f=380 mm., LRGB 2 x 90 sec. L, RGB 45:45:60, Sigma 1603ME CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 28
03.10 UT Schmidtcamera 10" f=380 mm., 6 x 90 sec. Sigma 1603ME CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 24
03.05 UT ASA Astrograph 8" f/2.7, 4 x 210 sec. Sigma 1603ME CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 24
03.05 UT ASA Astrograph 8" f/2.7, L 210 sec. RGB 60-60-90 Sigma 1603ME CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 22
03.10 UT, ASA Astrograph 8" f/2.7, Sigma 1603ME CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 21
02.25 UT ASA Astrograph 8" f/2.7, 5 x 2 min. Sigma 1603ME CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...