161P/Hartley-IRAS

Infobox:
2005 September 07
20.11 UT Newton 200/800 Platinum K402ME, 1 x 1 bin. 2 x 120 + 2 x 180 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 August 04
22.35 UT 8" Schmidt-Newtonian f/4, 14 x 85 sec. Meade DSI
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 August 01
22.13 UT Schmidtcamera 8" f=300 mm. SXV-H9 CCD, 5 x 120 sec.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 August 01
22.05 UT 12" f=990mm Deltagraph, SXVH-9 CCD 4 x 50 sec. 2x2 bin.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 July 30
22.50 UT 8" Schmidt-Newtonian f/4, 6 x 60 sec. Meade DSI
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 July 15
23.50 UT 12" f=990mm Deltagraph, SXVH-9 CCD 8 x 50 sec. 2x2 bin.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 July 14
23.25 UT 8" Schmidt-Newtonian f/4, 20 x 30 sec. Meade DSI
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 July 03
23.05 UT 10" Schmidt-Cassegrain f/3.3, 10 x 30 sec. Meade DSI
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 July 03
23.00 UT 8" f=300mm Schmidtcamera, SXVH-9 CCD 2 x 200 sec. green filter
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 June 29
00.15 UT 8" f=300mm Schmidtcamera, SXVH-9 CCD 2 x 240 sec. green filter !
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 June 19
00.05 UT 10" Schmidt-Cassegrain f/3.3, 5 x 42 sec. Meade DSI
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 June 14
Schmidtcamera 8" f=300 mm. SXV-H9 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 June 09
00.40 UT Schmidtcamera 8" f=300 mm. SXV-H9 CCD, 4x 70 sec.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2005 June 02
early morning Schmidtcamera 8" f=300 mm. SXV-H9 CCD, 6 x 60 sec.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...