123P/West-Hartley

Infobox:
2018 September 10
03:00 UT, 5x 2min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 June 21
20.48 UT, 4x140 sec. 10" f/3.8 Sigma 6303 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 May 23
20.42 UT, 6x180 sec. 10"/3.8 SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 April 19
19.26 UT, 10"/3.8 6x180sec. SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 April 08
22.43 UT, 5x2
Manfred Chudy

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 28
19:50 - 20:05 UT, 60cm f/8 Cassegrain, SBIG STL-11000, 8 x 120 sec.
Andre Wulff

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 28
20:31-21:47 UT, 7x600s,80mm Triplet-APO f/7,ATIK16HR + IR-filter,C28 Wellinghofen
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 28
19:57 UT, 10"Newtonian F=1.25m 382s 800ASA Canon 1000Da
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 25
21.11 UT, Newton 200/580 ATIK 314L+ 10 x 90 sec., collimation not perfect
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 08
20:39 - 21:28 UT, 20 x 2 min. exposure, 12" SCT f-5.65 + CCD ST10XME 16.70 mag, coma: 10", tail: 15" in PA98 centered on star
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 08
20:39 - 21:28 UT, 20 x 2 min. exposure, 12" SCT f-5.65 + CCD ST10XME 16.70 mag, coma: 10", tail: 15" in PA98 centered on comet
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 08
20.00 UT, 12" Newtonian f/4.8, coma 0.25, tail 0.008, PA 95, ST10-XME CCD, 60x30
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 05
18.47 UT, 8 x 180 sec. 12"/3.3 Deltagraph, Sigma 6303 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 February 08
20:10-21:25 UT ,15x300s,102mm refractor f/10,ATIK 314LC + IR-filter,Dortmund,Germany
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 February 08
20:56 UT, 12 x 10 min. exposure, 12" SCT f-5.65 + CCD ST10XME 16.73 mag, coma: 9", tail: 23" in PA99 centered on star
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 February 08
20:56 UT, 12 x 10 min. exposure, 12" SCT f-5.65 + CCD ST10XME 16.73 mag, coma: 9", tail: 23" in PA99 centered on comet
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 February 08
20:56 - 22:59 UT, animation of 12 x 10 min. exposures, 12" SCT f-5.65 + CCD ST10XME 16.73 mag, coma: 9", tail: 23" in PA99
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 February 07
17:44 UT, 20"Newtonian F=2.5m 425s 800ASA Canon 1000D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 February 06
19.45 UT, Newton 200/580 ATIK 314L+ 15 x 60 sec., collimation not perfect
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 January 30
21:17 - 22:48 UT , 6 x 15 min. exposure, 12" SCT f-5.65 + CCD ST10XME, 16.80 mag, coma: 9", tail: 30" in PA109
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 January 04
22:47 - 23:21 UT , 11 x 3 min. exposure, 12" SCT f-5.65 + CCD ST10XME, 16.58 mag, coma: 7" centered on star
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 January 04
22:47 - 23:21 UT , 11 x 3 min. exposure, 12" SCT f-5.65 + CCD ST10XME, 16.58 mag, coma: 7" centered on comet
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2010 December 25
23:53 UT, 21 min., 12"SCT f/5.65, CCD ST10XME clear-filter, 16.70 mag, coma: 10", tail: 15" in PA195
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2004 April 11
95 UT, Schmidtkamera 200/300 6x60 sec. SXVH-9 CCD
M. Jäger/G. Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2004 March 17
00 UT, Schmidtkamera 200/300 3x4 min. SXVH-9 CCD
M. Jäger/G. Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2004 March 17
.96 UT, Schmidtkamera 200/300 3x4 min. SXVH-9 CCD
M. Jäger/G. Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2004 February 25
00.05 UT, Schmidtkamera 200/300 10x70 sec. SXVH-9 CCD
Michael Jäger and Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2004 February 17
.008 UT, Schmidtkamera 200/300 6x100 sec. SXVH-9 CCD
M. Jäger/G. Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2003 November 04
00.15 UT, 30cm f/3.3 Deltagraph, 2 x 3 min. SXVH-9 CCD
Michael Jäger and Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1996 January 14
23:15 – 23:28 UT, 250/450mm Schmidtkamera, TP hyp
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1996 January 14
21:01 – 21:15 UT, 250/450mm Schmidtkamera, TP hyp
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 December 26
01:11 – 03:00 UT, Schmidt-Kamera MPT-200 f=400mm f/2,4, Kodak TP 6415 hyp, Schott GG 400, Belichtung wegen aufkommender Wolken mehrmals unterbrochen, Hoher List
IG Astrofotografie Bochum

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...